Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Holland-design.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid.

1.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Holland-design en op alle met Holland-design aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Holland-design ingestemd heeft.

1.5 De internetsite van Holland-design richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Onder “Koper”wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Holland-design in een contractuele relatie van welke aard dan ook of komt te staan.

1.7 Holland-design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Holland-design en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen uit voorraad zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per email, gemaakt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per email of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.

2.4 Koper en Holland-design komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Holland-design zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Holland-design garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Holland-design in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

3.4 Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs vanaf €75, -, behoudens de Waddeneilanden en/of landen buiten Nederland.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestelling via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: via vooraf overmaken, Ideal, sofort of bancontact/Mr. Cash. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING bank NL40 INGB 0006 5975 31 t.n.v. Holland-design. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Holland-design kan de betalingsmogelijkheden in de toekomt uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Holland-design.

4.2 In het geval door Holland-design een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Holland-design als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Holland-design bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Holland-design ernaar om bestellingen binnen 4-5 weken te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Holland-design kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De Maximale levertijd zal 56 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Al betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen op de Waddeneilanden of in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

6 Ruilen en herroepingrecht

6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Holland-design geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@holland-design.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitgezonderd zijn artikelen die:

a. Tot stand gebracht zijn in overeenstemming met specificaties van koper;

b. Duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

 

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product van de klant.

 

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Holland-design garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 Holland-design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Holland-design. Holland-design is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.4 Indien Holland-design, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

-indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Holland-design of de fabrikant zijn verricht;

-indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

-indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.6 De Koper is gehouden Holland-design te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Holland-design mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Holland-design te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen, indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Holland-design zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument tegen het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument tegen het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Holland-design niet gehouden haar verplichtingen tegen de Koper na te komen. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10 Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Holland-design, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

11 Persoonsgegevens

11.1 Holland-design zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Holland-design neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel-en wetgeving in acht.

 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13 Links

13.1 De site van Holland-design kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Holland-design geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 

14 Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Holland-design vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een email sturen. Ook kunt u per email aan Holland-design vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Holland-design zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Holland-design hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.